12 de juny 2014

Oberta la convocatòria d'ajuts de menjador escolar 2014-2015

Convocatòria d'ajuts individuals de menjador. Curs 2014-2015


Termini de presentació de les sol·licitud
  • Primer període: del 10 al 20 de juny de 2014, ambdós inclosos
  • Segon període: del 8 al 19 de setembre de 2014, ambdós inclosos, per aquelles famílies que no tenien centre assignat durant el primer període
L'alumnat de P-3 a 4t d'ESO escolaritzat en centres públics i concertats de famílies amb ingressos baixos pot sol·licitar l'ajut individual de menjador a través del seu centre educatiu. A la ciutat de Barcelona aquests ajuts són gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona, mitjançant convocatòria pública.Ajuts de menjador
• S’atorguen ajuts ordinaris de 3€ i també extraordinaris fins un màxim de 6€ per a les rendes més baixes.
• Es pot sol.licitar l’ajut en base als ingressos familiars corresponents a la renda 2013.
• S’estableix un llindar per sobre del qual no es poden sol.licitar ajuts a fi de dedicar els ajuts als trams de rendes més baixes.
• La taula de baremació, fixa 15 trams. L'ajut extraordinari de 6€ s'atorgarà als sol·licitants que obtinguin 15 punts generals i 4 punts complementaris (d'acord amb el que s'indica als punts 3 i 4 de l'annex 2).
 Es simplifica al màxim la documentació a presentar al sol·licitar els ajuts.
Les sol·licituds, juntament amb la documentació acreditativa, es presentaran en el centre educatiu on l’alumnat estigui matriculat o preinscrit. Enguany es farà en dos períodes,


 Full informatiu


2. Persones beneficiàries i requisits
2.1 Podran sol·licitar aquests ajuts els pares, mares o tutors legals de l'alumnat al qual es refereix l'apartat anterior.
2.2. Podran optar als ajuts les unitats familiars amb una renda anual no superior a l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC, 2013), calculat en funció del nombre de membres computables de la unitat familiar
Per a la convocatòria del curs 2014-15 s'estableix el llindar indicat a la taula següent:

Membres unitat familiar
Nivell de renda
2
11.951,60
3
14.939,49
4
17.927,39
5
20.915,29
6
23.903,29
7
26.891,09
8
29.878,99
9
32.866,89
10
35.854,79
11
38.842,68
12 o més
41.830,58

2.3 Són requisits indispensables per a poder percebre aquests ajuts:
a) Utilitzar diàriament el servei de menjador, a excepció d'absència per malaltia o altra causa degudament justificada.
b) No gaudir d'ajuts o subvencions pel mateix concepte atorgats per altres administracions públiques o ens públics o privats.
2.4 A les famílies beneficiàries els seran d'aplicació les prohibicions establertes a l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2.5 Les famílies beneficiàries de l'ajut resten obligades a facilitar la informació que els pugui ser requerida pels òrgans de control de l'Administració.

Benvinguda

Benvinguda
Benvinguts al blog de l'Ampa de l'escola Rius i Taulet, un espai que neix amb la voluntat d'establir una comunicació àgil i propera entre tots els que volem participar activament en el millor desenvolupament de l'Escola dels nostres fills i filles. Us convidem a participar amb qualsevol suggeriment, dubte o demanda que tingueu. Moltes gràcies.